Onderzoekskas

Waar vinden we onderzoekskassen:

Onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van planten vindt binnen verschillende organisaties plaats. Denk bv. aan:

  • universiteiten en hogescholen
  • research afdelingen van (produktie)bedrijven, bv. zaadfirma's, veredelingsbedrijven
  • proefstations/ proeftuinen
Onderzoekers stellen hoge eisen:

Onderzoekers stellen hoge eisen aan hun planten. Het liefst zien ze dat de planten snel groeien en goed gezond zijn. Ze houden weinig tot geen rekening met het feit dat de groeiomstandigheden in een kas vaak niet optimaal zijn, zeker in de winter niet. Verzorgend personeel heeft soms met de betreffende groep planten weinig ervaring en moet ervaring opdoen met verzorging van de planten. De planten worden door onderzoekers ook vaak 'gemarteld' om het effect van bepaalde behandelingen te kunnen zien. Gevolg hiervan is dat planten in onderzoekskassen verzwakken en gevoelig blijken voor ziekten en plagen die snel om zich heen kunnen grijpen.

In vergelijking met de situatie in een commerciële productiekas blijven planten in een onderzoekskas vaak veel langer staan. Ook worden nogal eens 'oude' soorten of variëteiten gebruikt die bepaalde resistenties missen of worden vanwege ruimtegebrek planten bij elkaar gezet die verschillende eisen stellen aan hun groeiomstandigheden en/of verschillend gevoelig zijn voor ziekten en plagen.

Waarom biologische gewasbescherming?

Gebruik van chemische middelen om ziekten en plagen te bestrijden is in onderzoekskassen om verschillende redenen lastig:

  • de middelen hebben direct of indirect invloed op de experimenten
  • de planten kunnen gevoelig zijn voor de middelen
  • de middelen kunnen in dezelfde kas of in naburige kassen ongewenste neveneffecten hebben
  • de kas moet tijdens en na een behandeling enige tijd gesloten blijven voor onderzoekers en verzorgend personeel

Toepassing van een biologisch bestrijdingsprogramma kent deze nadelen niet. In een groot aantal onderzoekskassen passen wij om deze reden dan ook biologische gewasbescherming toe. Om dit succesvol te kunnen doen moet wel met een aantal punten rekening gehouden worden. Zo moeten natuurlijke vijanden zeer vroegtijdig, vaak zelfs preventief ingezet worden, zeker in die gewassen waarvan bekend is dat er plaagproblemen in voorkomen. Introducties moeten ook regelmatig worden herhaald om uitbraak van plagen voor te zijn. Regelmatig, in het seizoen 1 x per week  tot 1 x per 2 weken bekijken we in iedere kas de plaagontwikkeling en het verloop van de bestrijding. Aan de hand van deze scouting moeten beslissingen genomen worden over nieuw in te zetten materialen. Dosering van materialen is in het algemeen hoger dan in productiekassen.

Belang van het onderzoek centraal

Belangrijke voorwaarde voor het slagen van biologische bestrijding in een onderzoekskas is een goed contact tussen onderzoeker en gewasverzorger / scout. Wanneer duidelijk is wat de onderzoeker precies met de planten wil kunnen we daarmee rekening houden met het uitvoeren van de biologische bestrijding. Wanneer een onderzoeker te kennen geeft bij zijn experimenten last te hebben van de aanwezigheid van plagen kan in overleg altijd worden besloten tot een behandeling met een correctiemiddel. Van veel middelen is de nevenwerking op natuurlijke vijanden bekend en is ook bekend hoelang nadelige effecten merkbaar zullen zijn.

Ervaring ENTOCARE

Wij hebben ruime ervaring met toepassing van biologische gewasbescherming in onderzoekskassen en kunnen vakkundig advies geven over de te volgen strategie bij het starten van een biologisch bestrijdingsprogramma. In verband met mogelijke nawerking van chemische middelen die in een eerdere fase gebruikt zijn is het van belang tijdig advies in te winnen. Dit biedt ook de mogelijkheid, waar nodig te starten met preventieve inzet van natuurlijke vijanden. De beste tijd om met een biologisch bestrijdingsprogramma te starten is het voorjaar.

ENTOCARE Producten onderzoekskassen:

tegen trips:

PREDATRIProoftrips


tegen wolluis:

APONIX, sluipwesp

CITRIX-Ap, sluipwesp

CITRIX-La, sluipwesp

CITRIX-Ld, sluipwesp

CRYPTOS, roofkever

LONGIX, sluipwesp

PEMAC, sluipwesp


tegen bladluis:

PROPYLEA, roofkever